Inženjering

konstrukcioni, instalacioni, montažerska i dr. djelatnost

Kontaktirajte nas


Rekonstrukcija 
strane u toku...
Budžet vaš vodič ka uspješnom projeku!


Budžetske funkcije koje unapredjuju rad projektantima, inženjerima, izvođačima i investitorima - da bolje planiraju, upravljaju i nadziru građevinske projekte.

Pritom smanjite rizik od kašnjenja i prekoračenja budžeta. 

Osigurajte kvalitetno izvodjenje vaših projekata!

 


Softveri za procjenu i praćenje investicija u izgradnji građevinskih objekata i rekonstrukcija.


Procjena troškova:  Omogućava detaljnu procjenu projektne investicije: troškova za materijale, rad, opremu, angažovanja mehanizacije i druge resurse potrebne za projekat. Pomaže u planiranju budžeta i pravilnoj alokaciji resursa, na bazi efikasnog procesa simulacija potencijalnih investicionih scenarija.


Praćenje troškova:  Ova digitalna platforma pruža mogućnost praćenje stvarnih troškova, uporedjujući ih sa predviđenim (planiranim) troškovima, kako bi se osiguralo da se projekt kreće u skladu sa projektovanim budžetom.


Planiranje i raspoređivanje resursa:  Pomažu u planiranju rasporeda radne snage, opreme i materijala kako bi se osigurala učinkovita upotreba resursa tijekom različitih faza projekta.


Upravljanje vremenom:  Pružaju alate za izradu rasporeda i praćenje napretka projekta u odnosu na planirane rokove.  Pomaže u identifikovanju mogućih kašnjenja i preduzimanju potrebnih koraka za njihovo rješavanje.


Praćenje kvaliteta:  Omogućuju praćenje kvaliteta izvodjenja i nadzor nad kontrolnim točkama, kako bi se osiguralo da se  građevinski radovi odvijaju u skladu sa standardima struke i projektnim specifikacijama.Upravljanje dokumentacijom:  Pomažu u organizaciji i odlaganju dokumentacije povezane s projektom, uključujući projtne skice, tehničke specifikacije, izvještaje o statusu, inspekcijama i komunikaciju sa relevantnim akterima projekta.

Analiza rizika:  Pružaju alate za identifikaciju i analizu potencijalnih rizika i problema koji mogu uticati na projekat, te pomažu u razvoju strategija za njihovo upravljanje.


Komunikacija i saradnja:  Omogućuju timu i ostalim sudionicima da komuniciraju i sarađuju na projektu putem zajedničkih platformi, projektnih internih sistema komunikacije (email projekta, chat, kanali poruka, portal) za razmjene informacija.


Izvještavanje i analiza:  Generisanje izvještaja o progresu projekta, statusima, troškovima, kvalitetu isporuka i drugim ključnim metrikama, rizicima, kako bi se donosile dobro informisane odluke i prilagodile strategije.


Integracija s drugim alatima:  Često se integrišu sa drugim softverskim alatima, kao što su CAD (računalno podržani dizajn), ERP (sistem za upravljanje resursima preduzeća) i BIM (modeliranje konstrukcionih procesa), kako bi se olakšala razmjena podataka i automatizovali procesi.