Projektni menandžment


Projektno upravljanje 
Od sve većeg uticaja na dalji razvoj kompanija!


Dinamika poslovanja zahtijeva promjene koje se sve češće moraju realizirati u sve kraćem vremenskom periodu.  U aktuelnim uslovima privredjivanja i sve više digitalnoj ekonomiji, efikasno projektno organizovanje, integrisano sa finansijama i ostalim procesima kompanije, postaje imperativ daljeg razvoja, a često i opstanka na tržištu.

Digitalno transformirani projektni menadžment postaje neophodan u mnogim djelatnostima. Iako su projektni procesi nekada bili karakteristični uglavnom za inženjerske djelatnosti, danas su prisutni u gotovo svim sektorima privrede, državnoj upravnoj, NVO sektoru...

Odoo Projekti su namijenjeni upravljanju tradicionalnim i “agile” modelima projektnog organizovanja. Obuhvataju projektno upravljanje: dinamikom, resursima, dokumentacijom i finansijama. 

Odoo Projekti obezbjedjuju efikasno upravljanje tokom projektnog ciklusa, praćenje od "krupne slike" projekta do sitnih detalja, od evidencije ugovorenih obaveza do fakturisanja. Na jednostavan način je omogućeno upravljanje realizacijom projektnih zadataka (plana), dinamikom izvođenja, budžetom, ali i finansijskim menadžmenom projektnog portfolia. 

Integralni projektni menadžment


PM standardi & modeli organizacije


U zavisnosti o djelatnosti, profila projektnog organizovanja, postojeće prakse i planova inoviranja procesa rada, predlažemo projektne modele. Nekada su to upravljački modeli, a u nekim oblastima su poželjni i operativni PM. 

Zahvaljujući dugogodišnem iskustvu, i uz podršku razvijenih biznis alata: demo-modelima i scenarijima korišćenja, obično vrlo brzo dolazimo do predloga adekvatnog modela projektnog organizovanja.

Stoga preporučujemo da nakon inicijalne prezentacije organizujemo radionice u kojima identifikujemo optimalan model PM organizovanjaZa specifične i složenije slučajeve, naša preporuka je organizovanje pilot-projekta, kako bi se dokazao ponudjeni model. 

Projektnom organizovanju vrlo često posebnu vrijednost daju integracije sa drugim poslovnim funkcijama, poput: dokumentacionog sistema, hrm i finansija, posebno u dijelu unapredjenja budžetskog upravljanja

Prilagodjavanja koja vode ka optimizaciji modela organizovanja podrazumijevaju usvajanje standarda u radu, bez kojih je gotovo nemoguće uspješno realizovati i dobiti dugoročno održivu digitalnu transformaciju bilo kojih poslovnih procesa.  

Predlažemo PMBOK (PMI), kao jednog od globalno najrasprostranjenijeg standarda. Možemo i mnoge druge implementirati, bez obzira da li su temeljeni na tradicionalnim ili agile metodologijama.

Saznaj više

Definišite faze projekta i ključne tačke projekta.


Planirajte projektne resurse i budžet. Upravljajte dinamikom realizacije projekta.

Planirajte svoje timove po projektima uzimajući u obzir odsustva (praznike, godišnje odmore, službena, bolovanja..) zaposlenih. Planirajte unaprijed za naredne projekte sa predviđanjima na osnovu uporedivih projekata i tačnije procijenite rokove. 

Uporedite prognoze sa ostvarenim rezultatima, kako biste povećali profitabilnost. Dodajte brze bilješke ili priložite dokumente bilo kojem zadatku i ostanite povezani sa svojim timom. Zaboravite duge i posebno one nepotrebne sastanke da biste pratili projekte.

Upitnik za projektno organizovanje

Na bazi vaših podataka možemo organizovati prezentaciju projeknog menandžmenta, sugerisati vam optimalan model PM organizovanja! 

Projektni pregledi - 
podaci na jednom mjestu!

Centralizacija podataka, olakšava standardizaciju, dostupnost i podiže stepen upravljivosti podacima.


Pratite najvažnije informacije o projektima na jednom mjestu: status, budžet, profitabilnost, stepen završenosti projekta, iskorišćenost kapaciteta, otvorena pitanja...

Samo jednim klikom dobijate najvažnije informacije o svom projektu. Dobijate analitičke podatke: utrošeno vrijeme, predviđeno vreme, časove koji se mogu naplatiti, faktori složenosti i druge pokazatelje. 


Pratite poslovanje sa  brojnim izvještajima: tabelarnim i grafičkim. 


Koristite unaprijed definisane kontrolne table ili napravite vama prilagodjen model izjveštavanja,  a dio postavljenih filtere podijelite sa timom. 

Napravite prikaze grafikona za analizu podataka koristeći moćan alat za pretragu, funkcije filtriranja i grupisanja i mnoštvo jedinstvenih vizuelnih prikaza, koji će vam pomoći da pratite i održavate svoje projekte sa bilo kojeg nivoa.

Integracija meilova, dokumenata, projektnog portala...


Svaki projekat može imati projektnu email-adresu, odnosno dobiti svoj email-pseudonim.    Email-ovi poslati na ovu adresu automatski kreiraju zadatke. Svi primaoci email-a su dodati kao sledbenici zadatka. Ovo je posebno praktično u situacijama kada se članovi projektnog tima nalaze na terenu, jer tada na ovaj način mogu sa mobilnog telefona otvoriti zadatak članu tima ili sebi poslati podsjetnik koji se kasnije može dodatno obraditi.

Projektna aplikacija, zahvaljujući integraciji sa dokumentacionim sistemom, ima mogućnost efikasnog upravljanja sa projektnom dokumentacijom.  

Za investitora i druge eksterne korisnike (podizvodjače..) obezbijedjen je portal za uvid u relevantne projektne podatke, poput: narudžbi, faktura, projektnih zadataka i sl.

Integralni dio je i komunikacioni modul, koji daje posebnu pogodnost u internoj komunikaciji projektnog tima, ali može uključiti i predstavnika investitora, nadzora, podizvodjača...