Odoo Javni sektor


Digitalna transformacija u funkciji razvoja državnih insitucija!


Kontaktirajte nas

Odoo softverska rješenja 

za izgradnju državnih institucija!

Korišćenjem Odoo softvera javnog sektora možete kontinuirano unapredjivati efikasnost rada i u sve većoj mjeri ispunjavati očekivanja svojih građana. Ovaj robusni softverski sistem zaista poboljšava obim i kvalitet isporučenih usluga, podstiče transparentnost, ali i pomaže u metodičnijoj implementaciji javnih politika.

Odoo softver javnog sektora pokriva čitav niz procesa upravljanja koji uključuju: finansijsko upravljanje, planiranje i izvršenje budžeta, upravljanje registrima, projektima, računovodstvom, upravljanje ljudskim resursima ... 

Sa Odoo sistemom rješavate jedan od ključnih izazova javnog sektora - centralizacija podataka i standardizacija procesa. 

Podatke možete pratite
u jedinstvenom sistemu, u kontinuitetu i u realnom vremenu!Odoo javni sektor ERP je u potpunosti sposoban da pomogne državnom sektoru i u naporima ka kreiranju efikasnog sistema upravljanja javnim nabavkama, operativnim aktivnostima i mnogim drugim važnim aktivnostima. 


Odoo posjeduje veliku kolekcija softverskih rješenja razvijena za javni sektor, poput: biling sistemu za preduzeća javne uprave, napredni budžetski sistem, prilagodjenom javnom sistemu računovodstva, kadrovskim evidencijama i ostalim HRM procesima. Pored toga i razvoj specijalizovanih registara za potrebe javnog sektora. Odoo izvještajni sistem pruža značajno unapredjenje u odnosu na tradicionalnu praksu generisanja izvještaja, koja se u priličnoj mjeri oslanja i na mnoštvo excel/word dokumenata.

Integracija sa drugim softverskim aplikacija i dodatnim servisima daje dodatni kvalitet u procesu izgradnje informacionog sistema javnog sekora.  Odoo širom svijeta sa mrežom partnerima pruža ekspertsku podršku svojim korisnicima. 
Integrisana svjetska praksa i savremena tehnološka rješenja obezbjedjuju korisnicima Odoo sistema da pruže kvalitetne servise svojim građanim i da efikasnije prenese novopokrenute programe i politike u svakodnevne aktivnosti javnog sektora. Osiguravanjem transparentnost i smanjuje korupciju dajući puni uvid u procese, u svim pravcima rada: bilo da se radi od vlade do građana (G2C),  od vlade do vlade (G2G) ili od vlade do zaposlenih (G2E).

Slijedimo Odoo agilnu metodologiju upravljanja projektima, koja je prilagođena specifičnim potrebama životnog ciklusa projekta: od analize nedostataka (izazova) i prikupljanja zahtjeva, izrade prototipova, iterativne implementacije, razvoja prilagođenih modula, do testiranja i osiguranja kvaliteta, kako bi se postigla upotrebna vrijednost projekta koja često prelazi inicijalna očekivanja!


Funkcionalnosti informacionog sistema:‍

  • Proces javne nabavke - potpuna sistematizacija sa mogućnošću decentraliziranih zahtjeva za kupovinu, prolazak kroz potreban proces, validacije i instance autorizacije kako organizacije tako i kontrolnih tijela.
  • Budžetsko upravljanje - priprema, planiranje, izvršenje i praćenje, sa kapacitetom analize konsolidovanog izvršenja, po pododjeljcima, izvršnoj jedinici, oblasti, projektu, budžetskom ključu, objektu ili bilo kojem drugom akumulatoru. Takođe, mogućnost poređenja izvršenja budžeta sa planiranjem.
  • Upravljanje ugovorima, uključujući dokumentaciono i finansijsko praćenje, kao i njihov uticaj na budžet u tekućoj i za narednu godinu (projekcije, scenariji).
  • Upravljanje dobavljačima i proizvoda i usluga (ugovora) sa relevantnim informacijama o troškovima po dobavljačima, performansama, obavezama itd.
  • Finansijsko upravljanje putem generalnog državnog trezora i više drugih trezora, kao finansijskih jedinica i identifikovanih nekoliko podtrezora za svaki trezor (prihodi, plaćanja sredstvima koja nisu uključena u centralni trezor).
  • Tokovi finansijskog odobravanja - upravljanje uključuje upravljanje isplatama od generisanja budžetske obaveze, otkazivanjem prema različitim sredstvima plaćanja u različitim valutama, i više kasa. Upravljanje sa više bankovnih računa, uključujući automatske procese usaglašavanja sa budžetom i računovodstvom imovine.
  • Upravljanje dnevnicama (akontacije, izdavanje, odobravanje i likvidacija), revolving fondovima i svim drugim sredstvima koje drži organizacija, uključujući izradu potrebnih zahtjeva za njihovo polaganje računa na način predviđen važećim propisima.
  • Upravljanje osnovnom imovinom uključujući operacije klasifikacije, računovodstva, amortizacije, revalorizacije, računovodstvenog aktiviranja...
  • Održavanje imovinom sa podsistemom informacionog sistema specijalizovanim za ovu funkciju.
  • Generirator upozorenja o rokovima dospijeća i potrošnji, prilagođavanja cijena prema definiranim parametrima, indeksima ili varijablama.
ESG standardi

Stranica u pripremi...


Kontaktirajte nas