Implementacija softverskih rješenja

​U pripremi.....

- Projektni profil: klasifikacija (standardi PMI, IPMA..)
- Metodologija: PMI/IPMA/PRINCE: Tradiconalna/Agile
- Struktura: faze, zadaci, podzadaci, ključne tačke (milestones)...

- Templejti: standard, varijacije
- Pregledi & Izvještaji:  dinamički, resursni...

- Dokumenti
- Projekti, podprojekti, programi, portfolio
- Komunikator: projektni email, interne poruke (chat, kanali)
- Edu literatura:  pravilnik PM, upustvo, studije slučajeva, radionice...


Saznaj više


Gradjevinske investicije


U pripremi.....

FIDIKO: ugovaranje, monitoring, obračuni....

Otkrij više

Projektno upravljanje gradjevinskim investicijama


Procjena troškova:  
Omogućava detaljnu procjenu projektne investicije: troškova za materijale, rad, opremu, angažovanja mehanizacije i druge resurse potrebne za projekat. Pomaže u planiranju budžeta i pravilnoj alokaciji resursa, na bazi efikasnog procesa simulacija potencijalnih investicionih scenarija.

Praćenje troškova:  Ova digitalna platforma pruža mogućnost praćenje stvarnih troškova, uporedjujući ih sa predviđenim (planiranim) troškovima, kako bi se osiguralo da se projekt kreće u skladu sa projektovanim budžetom.

Planiranje i raspoređivanje resursa:  Pomažu u planiranju rasporeda radne snage, opreme i materijala kako bi se osigurala učinkovita upotreba resursa tijekom različitih faza projekta.

Upravljanje vremenom:  Pružaju alate za izradu rasporeda i praćenje napretka projekta u odnosu na planirane rokove.  Pomaže u identifikovanju mogućih kašnjenja i preduzimanju potrebnih koraka za njihovo rješavanje.

Praćenje kvaliteta:  Omogućuju praćenje kvaliteta izvodjenja i nadzor nad kontrolnim točkama, kako bi se osiguralo da se  građevinski radovi odvijaju u skladu sa standardima struke i projektnim specifikacijama.

Upravljanje dokumentacijom:  Pomažu u organizaciji i odlaganju dokumentacije povezane s projektom, uključujući projtne skice, tehničke specifikacije, izvještaje o statusu, inspekcijama i komunikaciju sa relevantnim akterima projekta.

Analiza rizika:  Pružaju alate za identifikaciju i analizu potencijalnih rizika i problema koji mogu uticati na projekat, te pomažu u razvoju strategija za njihovo upravljanje.
Komunikacija i saradnja:  Omogućuju timu i ostalim sudionicima da komuniciraju i sarađuju na projektu putem zajedničkih platformi, projektnih internih sistema komunikacije (email projekta, chat, kanali poruka, portal) za razmjene informacija.

Izvještavanje i analiza:  Generisanje izvještaja o progresu projekta, statusima, troškovima, kvalitetu isporuka i drugim ključnim metrikama, rizicima, kako bi se donosile dobro informisane odluke i prilagodile strategije.

Integracija s drugim alatima:  Često se integrišu sa drugim softverskim alatima, kao što su CAD (računalno podržani dizajn), ERP (sistem za upravljanje resursima preduzeća) i BIM (modeliranje konstrukcionih procesa), kako bi se olakšala razmjena podataka i automatizovali procesi.

Implementacija novih proizvoda i usluga

Write one or two paragraphs describing your product or services. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Počnite od kupca – saznajte šta žele i dajte im to.

Otkrij više