Baza biznis ideja (BBI)

Nove ideje vode napretku, koji najčešće pokreću one najmanje!


Nove ideje nas vode ka samopuzdanju, 
a ono nam daje novu energiju, 
koja dalje vodi ka novim akcijama...
Brus Li 

 

Opisati nove vrijednosti koje će donijeti ova ideja.
Formulišite ciljeve u skladu sa OKR metodom: opšti cilj i ključni rezultati koje treba postići da bi se ostvario opšti cilj. 
Identifikovati potencijalne prepreke u realizaciji ciljeva.
Plan treba da obuhvati inicijative koje će omogućiti da se realizuju postavljeni ciljevi.   
Unijeti link za dokumenat (mapu) plana.